فرهنگی اجتماعی
 
موضوعات دینی واجتماعی
Flying Icon

حج اکبر


تاکه آدم (ع)شدمقیم ارض خاک       ازفراق روی دلبرسینه چاک


ناله زد بادیدگان پرزآب             قدسیان ازبهراو دراضطراب


اولین سنگ بنارا درزمین            پی نهادبایاری روح الامین


وندرآن معبدباقلبی حزین           رازدل می گفت باچشمی نمین


کعبه را الله نامیدش حرم        مآمن هرمضطر است آن لاجرم


نقطه پرگارعالم درجهان              جذب دلها می کنداندرعیان


ازدعای آن امام بت شکن        مومنین را قبله گاه درهرزمن


آرزوی حق پرستان سربسر       گرد آن خانه بگردند تاسحر


بهردیدارامام منتظر(عج)        حق گرایان می کشند رنج سفر


 مردمانی درپی عنوان ونام          باتلاش مستمر باکسب وام


تاکه خودرا می رسانند باغرور       نام خودحاجی گذارند با سرور


تاجرانی غافل ودورازادب        رنج بیهوده کشند دارم عجب


درزمان سلطه وکفرونفاق            یاورتکفیری واهل شقاق


بی خبرهمراه داعش درجنون       می گذارند عمره رادرشط خون


مسلمین دربنددارو مانده اند         بهرقوت لایموت درمانده اند


گربگیری دست یک دلریش را       شادگردانی دل درویش را


آیدازعرش الهی این ندا               حج وسعی تو بود مقبول ما  


هل اتی آمد بگوید ای فلان          حج اکبر این بود این را بدان 


ی – م  26 اسفند نودوسه


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ توسط علی مطهری نژاد

اسلام وارونه


دوش دردل سازوسوزی د اشتم                 خاطراتم را مروری داشتم


باتلاش بی دریغ مردوزن                       بهرسرافرازی دین و وطن


شاه ظالم ریشه اش برچیده شد                   دودمان او بهم پیچیده شد


مابراه حق جوانان داده ایم                   ازبرای دادودین جان داده ایم


شادومسرور ورهاگردیده ایم                 از ستمهای قدیم آسوده ایم


صدفسوس ازشادی ناپایدار             جای دین ،فرهنگ غربی استوار


باعملکردورسوم نادرست                       اعتقاد ماشده بسیارسست


برلبامان مرگ برشیطان دون                  قبله آمالمان ملک جنون


خود رطب را می خوریم باحرص وآز        منع آن ازدیگران خواهیم باز


سرزنش برکذب ونیرنگ وفریب       صبح وشب درفکر نیرنگی عجیب


سربسر درپشت بام خانه ها            آنتن وتی وی بت کاشانه ها


علم وصنعت ازعدو بربوده ایم      معنویت را؟  پای درگل مانده ایم


ظاهری چون متقین آراسته ایم     دست صدهاسامری را بسته ایم


زهردرجام طلایی ریختیم                   کفررابا دین بهم آمیختیم


هرکجابادین تضادی داشتیم             نام آن، باخودیدک برداشتیم


دین شده بازیچه فرماندهان                 هرکسی اندرپی تفسیرآن


نام دین برتارک هرسازمان               لیک می جنگند باآن درنهان


بازر وتزویر ومکر بی حساب              درپی چاپیدن ،اندرپیچ وتاب


آن که دارد بامدیری نسبتی               گرچه نالایق ، یادون همتی


پول پارو می کند زالو صفت          بورس ورانت وتوصیه ازهرجهت

عده ای ازصبح تاشب می دوند          منت هرناکسی را می خرند


بهرقوت لایموتی دل کباب          می دوند درکوی وبرزن با شتاب


ملک راظلم وستم برباد داد              مملکت ابقاشود باعدل وداد


دیو بیرون رفت نالان وحزین          لیک صددیو دگرشدجاگزین


تابکی مردم فریبی تابکی              مکروحیله ، حقه بازی تابکی


رهبرما همچوجدش بی گمان        سربه چه دارد شبها درنهان


عاقبت این راه ورسم ناپسند       می کشد تدبیروعقل ما به بند


می برد هم دین وهم ایمان ما       می نماید واژگون اسلام  را

 

ی - م 11اسفند1393


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ توسط علی مطهری نژاد

ارزش عمر

عمرچیست ؟گردبادی درگذر       لحظه رادریاب وازغفلت گذر

تیک تیک ساعت درلیل ونهار      هرزمان مارا دهداین هوشدار

این نفس کامد برون ازجان وتن       کی توان رفت باردیگردربدن

عمرگویند،  هموزن طلاست        نه! این گمانی بس خطاست

ازدل کوه ومعادن روزوشب           شمشهابرهم نهند باتاب وتب

درسرهرکوی و برزن می خرند       هرچه خواهند باکمی پول می برند

زینت هرزن بود مشتی طلا         دستبند وخفتی وگوشواره ها

درجهان سرتاسربازارها             هرچه خواهی  می فروشند بابها

لیک دراین سرای پرخروش       من ندیدم یک دکان عمرفروش

عمر ،کالایی عزیزوپربهاست         این نفس راقدردان چون کیمیاست

درپیامی آن امام هفتمین  (ع)       داد هشداری براهل یقین

قدرتوباشد بهشت جاودان          گردهی کمتر،کردی تو زیان

بی بها تردرزمان وعصرما            عمرباشد، عمربی قدروبها

روزمحشر یک بیک سرمایه ها            بررسی گردند وواخواهندزما

بهره عمرت چه باشد ای گرام          صرف شدباوایبرواینستاگرام

آنتن ماهواره وواتساپ وچت        خانه راویران نماید عاقبت

فیلم وسریال وکلیپها سربسر           وقت ماراپرنموده تاسحر

خواب روز وغفلت شب لاجرم       بگسلد پیوند مارا باحرم

عاقبت این راه ورسم اشتباه         سرنگون مارابرد تا عمق چاه

ی – م  11/12/93 مطابق با 10 جمادی الاول 1436

 

 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

سالها دل طلب جام جم ازما می کرد          آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد

گوهری کزصدف کون ومکان بیرون بود        طلب ازگمشدگان لب دریا می کرد

بیدلی درهمه احوال خدابا اوبود                 اونمی دیدش وازدورخدایا می کرد

ماازدوجهت بالاترین تمدن وفرهنگ را داراهستیم :

1)    کشورایران باستان قدرتمندترین ومتمدن ترین کشوردنیابود ومفاخری همچون کورش ،انوشیروان ورستم رادردامن خودپرورید که پیامبراکرم (ص) می فرمود من درعهدپادشاه عادل، انوشیروان متولد شدم. 

2)    ایران پس ازفتح مسلمین، دانشمندانی به دنیا هدیه کرد که هنوزپس ازسالها جهان علم ،جیره خوار مکتب آنهاست ، مانند بوعلی سینا، فارابی، ابوریحان بیرونی، خواجه نصیرالدین توسی، محمدزکریای رازی و.... اکنون نیزدرعین حالیکه چندسالی بیش نیست که ازاسارت استعمارگران آزاد شده ایم به لطف خداازنظرعلمی درجایگاه قابل قبولی قرارداریم .ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

حسین علیه السلام قتیل السقیفه

چشم دل بازکن تاکه جان بینی     آن چه نادیدنیست آن بینی

چرانام ائمه علیهم السلام درقرآن ذکرنشده است ؟

این سئوالیست که درذهن بسیاری از افرادوجودداردوپاسخهای متنوعی نیز به این پرسش داده شده است .

طبق آیات کریمه قرآن نام جانشین حضرت موسی (ع) درتورات وقرآن بیان شده است ،درحالیکه درهیچ آیه ایی از قرآن اسمی ازحضزت علی علیه السلام یابقیه ائمه علیهم السلام برده نشده است ،چرا؟

ازدوطریق به این سئوال می توان پاسخ داد :
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

الطاف خداوندی:

قسم،  به  روز  وقتی  نورافشانی می کند  و به شب  وقتی آرام  می گیرد ،که من تو را رها  نکرد ه و با  تو دشمنی نکرده ام. (ضحی 1-2 

 افسوس که هر کس را برای هدایت تو فرستادم  تا  به تو بگویم دوستت دارم و راه سعادت را نشانت دهم، او را بلکه مرا به سخره گرفتی. (یس  30

 و هیچ پیامی از پیام هایم به تو نرسید مگر از آن روی گرداندی(انعام 4
ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

غدیرچشمه زلال امامت وپرتونورولایت:

پرتو نورولایت جهان رامنور کرده ،چشمی که براین نوربسته شود دلیل آن رابایستی جای دیگرجستجوکرد.

من دراین مقاله سعی خواهم کرد فقط به آیات قرآن کریم  وعقل سلیم تکیه کنم تابرای کسانیکه درپی حق هستند ابهامی باقی نماند.

آیات مربوط به ولایت:

  ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

همه کارایام درس است وپند                              دریغا که شاگرد هشیارنیست

مدتیست موضوعی فکرم رامشغول کرده ، امانمی دانم چگونه وازکجا شروع کنم .

ما انسان ها گل سرسبدخلقتیم ،اشرف مخلوقاتیم ،امابا این حال گاهی زندگی برخی موجودات ،به حدی شگفت انگیزاست که انسان آرزو می کند ای کاش ما انسانها رفتارآن موجودات راالگو وسرلوحه زندگیمان قرارمی دادیم.

یکی ازاین موجودات شگفت انگیز که انسان را متحیرمی کندزنبورعسل است. من درحد این مقال فقط به سرفصلهای زندگی این موجود مفید می پردازم : ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

قال رسول الله (ص) الحسن والحسین اماما ،قامااوقعدا. پیامبراکرم (ص) فرمود :امام حسن وامام حسین (ع)بجنگند یاصلح کنند هردو امامند.

دلائل صلح امام حسن علیه السلام :

برای درک دلائل صلح امام (ع) با معاویه ابتدا بایستی وضعیت سیاسی واجتماعی زمان امامت آقا  مورد کنکاش قرارگیرد :

1)     بررسی چهره دشمن امام (ع) یعنی معاویه :

معاویة بن ابی سفیان ،مردی مکار،حیله گر

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

سیمای انسان درقرآن:

ازآیات نورانی قرآن کریم برداشت می شود که انسان دربین موجودات جایگاه ویژه ای دارد ، می توانیم بگوییم ،انسان گل سرسبد مخلوقاتیست که می شناسیم وتاج لقد کرمنا برسراو نهاده شده وبخاطر ویژگیهای بالقوه ای که دارد مسجود ملائک شد .

1)     انسان ازمنظرقرآن چگونه موجودیست ؟

2)     چه ویژگیهایی باعث شده تاانسان گل سرسبد موجودات قرارگیرد ؟ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا :

این جمله رابسیارشنیده ایم ، خصوصا هنگامیکه عده ای ازمسلمانان مورد تهاجم قرارگرفته وکشته ومجروح شده اند ، یازمانیکه شخص مسلمانی بی گناه ترور می شود. درحالیکه این جمله پیامهای دیگری نیز برای ما دارد :

دهم محرم سال 61 هجری دولشگر روبروی هم قرارگرفتند ، یاران امام حسین علیه السلام یکطرف ، ودرطرف دیگر لشکر ابن زیاد یابهتربگویم یاران یزید ملعون .

علما می گویند ، باید قضایای کربلا آسیب شناسی شود ، علتهای   انحراف تبیین گردد.

1)      چه شد ،که شیعیان حضرت علی علیه السلام، رودر روی امام حسین علیه السلام قرارگرفتند؟ 

2)     کسانیکه روز عاشورا به روی امام (ع) شمشیر کشیدند ،آیا امام رانمی شناختند ؟   مردم کوفه که

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ توسط علی مطهری نژاد

اسلام وارونه

دوش باخود گفتگویی د اشتم          پرده وهم ازعیون برداشتم

باتلاش بی دریغ مردوزن                  بهرسرافرازی دین و وطن

مابراه حق جوانان داده ایم           ازبرای دادودین جان داده ایمادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

بدون مقدمه وحاشیه عرض می کنم، خوراکیهایی که میل می کنیم ،ازدهان تامعده بایستی از چندپست نگهبانی عبورکنند

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ توسط علی مطهری نژاد

زیباترین روح پرستش :فرازهایی ازسخنان گهربارومناجاتهای جانسوز مولای متقیان

حضزت علی علیه السلام

خدایامن توراازترس جهنمت نمی پرستم

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۰۵ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی زندگی امام حسین علیه السلام وپاسخ به ابهامات مربوطه :

درواقعه عاشورا ودوره امامت امام حسین علیه السلام مسائل زیادی مطرح است ، مثلا می گویند :

آیا راه وروش امام حسین علیه السلام با بقیه ائمه متفاوت بود؟

آیا امام حسین علیه السلام می دانست که اگربه کربلا برود کشته خواهدشد؟

اگرامام حسین علیه السلام ازشهادت خودباخبربود چرارفت ؟ مگرقرآن نمی فرماید بادست خودخودرا به هلاکت نیندازید؟

اگرامام علیه السلام ازواقعه کربلا مطلع بود چرازن وبچه هایش رابرد؟

پیامهای واقعه عاشورا برای ما.

عبرتهای عاشورا.

تحریفات عاشورا.

آیاراه وروش امام حسین علیه السلام با بقیه ائمه متفاوت بود؟

امام حسین علیه السلام بنا بر مشهوردرسوم شعبان سال چهارم هجری درمدینه متولد شدوبابرادر بزرگوارش امام حسن علیه السلام حدودیازده ماه وبیست روزتفاوت سن داشتند .یکی ازتوهماتی که بوجود آمده این استکه روش امام حسین علیه السلام بابقیه ائمه علیهم السلام متفاوت است وجایگاه والاتری دربین ائمه دارد. وحتی صلح امام حسن علیه السلام وولایتعهدی امام رضا علیه السلام رازیرسئوال می برند.ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۵ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

سبک زندگی :

رهبرمعظم انقلاب درسفربه خراسان شمالی مطالب بسیارمهمی درمورد سبک زندگی فرمودند .

وسئوالات زیادی مطرح نمودند که درحدتوان به بررسی برخی ازآنها خواهم پرداخت.

قطعا بخش مهم پیشرفت ورشد انسانی

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۱/۰۸/۱۹ توسط علی مطهری نژاد

ای نام توبهترین سرآغاز                   بی نام تونامه کی کنم باز

 

 آی  مردم    نور را  پیدا کنید            در دیار  روشنی     مأوا کنید

روبه قرآن روبه نورآوردن است           روزرادرشب هویداکردن است

آیه هایش  بوی شبنم می دهد            بوی  نرگس بوی  مریم می دهد

بوی اشک   فاطمه     آه علی              ناله شب   دردل   چاه   علی

بوسه براوراق پاکش باصفاست       برزبانم روززوشب یاربناست

روبقبله کن تلاوت سوره ای         خواندنش بردرد بی درمان دواست

سوره سوره حرفهای تازه است           دردل هرآیه صدآوازه است

روبه نورآرید نورانی شوید             وقت تنگ است ، قرآنی شوید

باید ای دل اندکی بهترشویم                یانه اصلا آدمی دیگر شویم

ازهمین امروز هنگام نماز               باخداقدری صمیمیتر شویم

+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/08/09ساعت 19:24  توسط علی مطهری نژاد  |  2 نظر


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۱۸ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم


توصیه های دینی یا سنتهای اجتماعی:

مدتهاست فکرم مشغول این است که ما چند درصد پایبند دستورات دینی  وچنددرصد تابع سنتهای اجتماعی هستیم ؟ یا اگربین دستورات دینی وسنتهای اجتماعی  تضادی وجود داشته باشد

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۱۸ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

اولین حقوق

چندروزی به آمدن عیدمانده بود ،بیشتربچه ها غایب بودند یارفته بودند به شهرهایشان ،امااستاد ما

بدون هیچ تاخیری آمدودرس راشروع کرد.

کلاس روبه پایان بود که یکی ازبچه ها خیلی آرام گفت


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ توسط علی مطهری نژاد


بسم الله الرحمن الرحیم


نماز و میدان مغناطیسی بدن انسان

 هارولدبور از دانشگاه ییل برای اولین بار با انجام یک آزمایش ساده، به وجود میدان مغناطیسی در اطراف موجود زنده پی برد.او با توجه به یک مولد الکتریکی که در آهن ربا در داخل سیم پیچ دوران می کند و جریان تولید میکند، سمندری را در یک ظرف آب نمک قرار داد و ظرف را به دور سمندر چرخاند. الکترودهایی که در این ظرف وجود داشتند و به یک گالوانومتر حساس متصل شده بودند، یک جریان متناوب را نشان می دادند. زمانی که بور این آزمایش را بدون سمندر انجام داد،گالوانومتر هیچ جریانی را نشان نداد.

این بدان معنا بود

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۳۹۱/۰۸/۱۲ توسط علی مطهری نژاد

 

بسم الله الرحمن الرحیم

نماز جوان اهل سنت درحالیکه نصف تنه اش معلول است

رازونیازبنده بامعبودبی نیاز:

(من کان یرید ثواب الدنیافعندالله ثواب الدنیا والاخرة وکان الله سمیعا بصیرا ) النساء  ۱۳۴  

 کسی که خوبیهای دنیارا می خواهد بدانید تمام خوبیهای دنیا وآخرت نزد خداوند است وخدا شنوا

وبیناست .

من الناس من یقول ربنااتنا فی الدنیا وماله فی الاخرة من خلاق . ومنهم من یقول ربنا اتنا قی

الدنیا حسنة وفی الاخرة حسنة وقنا عذاب النار) البقره 200 و201

   عده ای ازمردم ازخداوند می خواهند دنیاشان خوب باشد ودرآخرت بهره ای ندارند ، اما

عده دیگری از مردم می گویند خدایا مارادردنیا سعادتمند ودرآخرت هم خوشبخت بگردان

ومارا از عذاب آتش حفظ کن.

خدایا مارابه راه راست هدایت فرما اهدناالصراط المستقیم

بنده ام دقت کن خودت می گویی ایاک نعبد  مرابپرستید این راه راست است

دل ازاغیارخالی کن چوعزم کوی ماداری       نظربرغیرمامفکن چوقصد کوی ماداری

خدایاشیاطین مارامحاصره کرده اند کمکمان کن

قصدو نیتتان راخالص کنید شیاطین بربندگان مخلصم تسلط ندارند

ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الامن اتبعک من الغاوین    الحجر 41

هرکه حق رادرجهان نشناخته            خانه دروادی شیطان ساخته

خدایاهواهای نفسانی مارا به این سو وآنسو می کشاند یاریمان فرما

هواهای نفسانی رامعبود خودقرارندهید تاناصرتان باشم  افرایت من اتخذ الهه هواه واضله الله   فرقان 43

به دوقبله درره توحید نتوان رفت راست    یارضای دوست باید یاهوای خویشتن

خدایا شبهه هامارا به گمراهی می کشانند دیده بصیرت به ما بده

بنده ام تقوا پیشه کن تادیده حقیقت بین عطایت کنم   ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا   انفال 29 

جنبشی اندک بکن همچون جنین       تاببخشندت حواس نوربین

بندگانم که طالب خوشبختی وسعادت هستید نمازرا وسیله صعودشمابه قلعه انسانیت قراردادم درحالیکه ازآن بی نیازم .

نمازت توشه راه دراز است      ولی حق ازنمازت بی نیازاست

بندگانم ازروزه ونمازبرای رسیدن به آرزوهایتان کمک بگیرید وپله های رشدوتکامل راطی کنید

که این هدف خلقت شماست.واستعینوا بالصبر والصلوة وانها لکبیرة الاعلی الخاشعین البقره 45

دعای صبح وآه شب کلید گنج مقصوداست      به این راه وروش می رو که بادلدارپیوندی

نمازجوان شیعه کناربرج ایفل

+ نوشته شده در  شنبه 1390/06/26ساعت 18:49  توسط علی مطهری نژاد  |  نظر بدهید


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

راه های خودشناسی : قبل ازاینکه به خودشناسی بپردازیمابتدابایستی (خود) معناشودتابراساس تعریف توافقی (خود) به خودشناسی وخداشناسی برسیم .

واژه >خود< درحوزه های علمی تعاریف مختلفی دارد،به همین دلیل درزبان لاتین معادل  مختلفی برای آن بیان شده self)، (Temperament)) گاهی(own)  معنا می شود،درعلوم اجتماعی

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

روزهای رفته

به چوب کبریت های سوخته می مانند

جمع آوری شده

در قوطی خویش

هر کاری می خواهی بکن

آنها دوباره روشن نمی شوند

و روزی سیاهی آنها

دستت را آلوده می کند

روزهای چوبی ات را

باید از همان آغاز

بیهوده نمی سوزاندی

                                 فکرت صادق/شعر آذربایجان/ترجمه رسول یونان


نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۰۶ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

دگرگونی ارزشها وهنجارهای اسلامی :

قبل ازپرداختن به این موضوع، بایستی عرض کنم مطالب ذیل بیشتردرمورد کسانی صدق می کند که پایبند ارزشهای اسلامی نیستند وگرنه افراد مقید به اسلام بگونه ای دیگرارزشگذاری می کنند

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ توسط علی مطهری نژاد

 

همه هست آرزویم که ببینم ازتورویی       چه زیان تراکه منهم برسم به آرزویی

بکسی جمال خودراننموده ای وبینم            همه جابهرزبانی زتوهست گفتگویی

همه موسم تفرج به چمن روندو صحرا         توقدم بچشم من نه بنشین کنارجویی

چه شود که ازترحم دمی ای سحاب رحمت      من خشک لب هم زتوترکنم گلویی

بره توبس که نالم زغم توبسکه مویم          شده ام زناله نایی شده ام زمویه مویی

شعرازرضوانی

+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/06/22ساعت 9:32  توسط علی مطهری نژاد  |  نظر بدهید


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع مقاله : آرامش گمشده انسان 

مقدمه :

همیشه رسیدن به آرامش یکی ازمهمترین نیازهاودغدغه های انسان بوده وهست .رسیدن به آرامش که عامه مردم درسایه آن احساس خوشبختی وسعادت می کنند ،آرزوی همیشگی انسان بوده است . تنها اختلاف

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ توسط علی مطهری نژاد


تمرکز برای سعادت وخوشبختیبسم الله الرحمن الرحیم

راه درست زندگی:

همت بلند دارکه مردان روزگار                   ازهمت بلند بجایی رسیده اند

خداوند متعال درقرآن می فرماید: (من کان یرید ثواب الدنیافعندالله ثواب الدنیا والاخرة وکان الله سمیعا بصیرا ) النساء  ۱۳۴   کسی که خوبیهای دنیارا می خواهد

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ توسط علی مطهری نژاد

خطرات دوره آخرالزمان
 بسم الله الرحمن الرحیم
 بصیرت: عصرغیبت یابه عبارتی دوره آخرالزمان دوران بسیار حساسی است روایات بسیارزیادی ازمعصومین علیهم السلام درمورد فتنه های این دوره و مشکلات آن بیان شده است .درروایاتی معصومین علیهم السلام فرموده اند دردوره آخرالزمان دینداری ازنگه داشتن آتش گداخته درکف دست سختتراست . امام صادق علیه السلام می فرماید


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ توسط علی مطهری نژاد

وارد اتاق كه شدم تابلویی با این عنوان: "به بهشت نمی‌روم اگر تو آنجا نباشی مادر" بالای سر آن مادر بیمار دیدم.

او می‌گفت بهترین كادویی بود كه به مناسبت روز مادر از پسركوچكش گرفته بود.

"ماه‌سلطان تیموری" كه درغرب تهران زندگی می‌كرد ۱۱ سال بود زمینگیر شده و طی این مدت شاید یك شب هم راحت نخوابیده بود.

می‌گفت: یك عارضه نخاعی، قدرت حركت دست و پایم را گرفت و زمینگیر شدم.

تاكنون دوبار زیر تیغ جراحان رفته‌ام اما انگار زندگی نمی‌خواهد روی خوشش را به من نشان دهد.

شوهرم "رحمت‌الله دهقان" كارگر شركت "اتمسفر" بود و ۲۰ سال پیش در جاده مخصوص كرج، قربانی یك تصادف دلخراش شد.

با مرگ شوهرم خیلی تنها شدم و روزهای خیلی سختی را پشت سر گذاشتم. البته وجود سه پسر و دو دخترم، مرا به آینده امیدوار می‌كرد و پس از اینكه توان حركت را از دست دادم پسر كوچكم "تیمور" جوانی و زندگی‌اش را به پای من گذاشت.

شاید باورتان نشود در روزگاری كه بسیاری از فرزندان، پدر و مادر پیرشان را به باد فراموشی می‌سپارند یا روانه خانه سالمندان می‌كنند، "تیمور" برای من غذا پخت، لباس‌هایم را شست، رفیقم شد و در یك جمله، یار غار و باوفای من بود.

البته بارها به او گفتم اینقدر عمرت را به پای من نسوزان اما این پسر، مثل یك فرشته، عشق را در حق مادرش به تمام معنا تمام كرد. این پسر فداكار، الگویی تمام‌عیار در نیكی به پدر و مادر است.

در طول این مدت فقط یك بار، آن هم برای سه روز از من دور شد. "تیمور" پنج سال پیش ازدواج كرد اما برای اینكه مرا تنها نگذارد چند موقعیت خوب شغلی را از دست داد و حالا در مغازه خدمات كامپیوتری كه كنار خانه‌مان قرار دارد هزینه زندگی را تامین می‌كند.

در طول این ۱۱ سال حتی یك بار ندیدم و نشنیدم كه گله كند. گفتنش آسان است اما خودم كه می‌دانم چقدر رنج كشیده است. چه شب‌ها كه در كنار ناله‌های من شب‌زنده‌داری كرده و پرستار بی‌منت و همیشه بیدار من بوده است. هر وقت دلم تنگ شده برایم حافظ خوانده، هر وقت درد داشتم دست نوازشگرش مرهمم بوده و مرا دلداری داده است. آرزو دارم یك روز بتوانم از جایم بلند شوم و گوشه‌ای از زحمت‌هایش را جبران كنم. او که مثل پروانه دور من سوخته و ... گریه امان نداد تا مادر بیمار بیش از این سخن بگوید.

در آن روز تابستانی از "تیمور" كه جوان شایسته "سرخ حصار" لقب گرفته بود پرسیدم: خسته نشدی پسر؟ ۱۱ سال شب‌زنده‌داری و خدمت تمام وقت به مادر بیمار، كار آسانی نیست.
پاسخ داد: وقتی عشقت، زندگیت و عمرت، مادرت است دیگر خستگی معنا ندارد.
من از انجام وظیفه و خدمت به مادرم لذت می‌برم "تو گر لذت ترك لذت بدانی دگر لذت نفس، لذت نخوانی" این شعر را پدرم به من آموخت.

دیروز در كوچه باد می‌آمد، در باد غم می‌آمد، در غم بغض می‌آمد و در بغض اشك می‌آمد كه خبر آوردند "ماه سلطان" رفت. رفت پیش خدا و تمام شد تمام آن یازده سال شب‌زنده‌داری پسر فداكار برای مادر بیمارش ...

گویند که : بدن انسان می تونه در هر شرایطی حداکثر تا 45 واحد درد رو تحمل کنه؛ اما زمان تولد، یک زن تا 57 واحد درد رو احساس می کنه! این واحد درد معادل شکسته شدن همزمان 20 استخوانه!


قدر مادراتون رو بدونید و سعی کنید دوست داشتن رو ازشون دریغ نکنید

نقل از وب سایت پرشین استار

+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/06/22ساعت 6:38  توسط علی مطهری نژاد  |  نظر بدهید


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ توسط علی مطهری نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم

دوست خوب ومهربانی داشتم ،مدتی یکی ازکارهای او فکرمرا مشغول کرده

بود ،وحتی  نسبت به حرکت او سوء ظن پیدا کرده بودم ،ازطرفی چون

دوستش داشتم ومی ترسیدم تجسس درموردآن حرکت باعث ناراحتی او

شود ازسئوال کردن خودداری می کردم.

درطول روز،گاه وبیگاه کاغذلوله شده درازی راازجیب خودبیرون می آورد وبدور

از چشم من چیزی درآن می نوشت ودوباره کاغذرا لوله می کردودرجیب

خود می گذاشت.

روزهای زیادی فکرم رابکارگرفته بودوهرروزحساس ترمی شدم ،خدایادراین

کاغذچه چیزی می نویسد ؟آیاخطاهاوسوتیهای مرا می نویسد تاروزی

دست آویزی داشته باشد؟ یا ....تااینکه یکی ازروزها که منزل اورفته بودم

ولباسش روی جالباسی بود ،برای وضوگرفتن ازاتاق خارج شد ، منهم  که

دنبال فرصت بودم تاببینم دراین کاغذچه نوشته است ، کاغذرا برداشتم ،

دیدم نوشته امروزبه فلان دوستم باتندی صحبت کردم ازمن رنجیدیادم باشد 

ازاو عذرخواهی کنم.

امروزعصبانی شدم وبرادرکوچکم راتنبیه کردم خدایامراببخش یادم

باشد جبران کنم.

امروززن زیبایی توجهم راجلب کرد وغافل شدم تاچشم فروبندم استغفرالله

امروزغفلت کردم وغیبت یکی ازاقوام رانمودم یادم باشد جبران نمایم خدایا مراببخش.

امروز..... ازخودم شرمنده شدم ، خدایامن درچه فکربودم او درچه کار.

به یادحدیث نبوی افتادم که می فرمایند: حاسبوا قبل ان تحاسبوا  به حساب

خودبرسید قبل ازاینکه به حسابتان رسیدگی شود.

خدایابه ماتوفیق مراقبه ومحاسبه عنایت بفرما

 


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ توسط علی مطهری نژاد
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ